Spring

Eddie thinks yes, it's most definitely spring.